ثبت شکایات ونظرات

ثبت شکایات ونظرات
 • 0
 • نام*نام کامل
  1
 • نام خانوادگی*نام کامل
  2
 • شماره دانشجویی*نام کامل
  3
 • تلفن همراه*نام کامل
  4
 • رشته تحصیلی*رشته تحصیلی خود را انتخاب کنید
  5
 • مقطع تحصیلی*مقطع تحصیلی خود را انتخاب کنید
  6
 • نظرات*توضیح بیشتر
  7